Liceul Teoretic „Petre Pandrea” cu sediul în orașul Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25, jud. Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractuale vacante, conform H.G.R. nr.286/23.03.2011:

• 1 post cu 0,5 normă secretar, gradul I, studii superioare
• 1 post cu 0,5 normă administrator financiar, gradul I, studii superioare

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
• 11.03.2022, ora 14:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;

Pentru postul cu 0,5 normă secretar, gradul I, studii superioare:
• 22.03.2022, ora 09:00 – proba scrisă;
• 24.03.2022, ora 09:00 – proba practică
• 24.03.2022, ora 12:00 – interviu

Pentru postul cu 0,5 normă administrator financiar, gradul I, studii superioare:
• 22.03.2022, ora 14:00 – proba scrisă;
• 24.03.2022, ora 14:00 – proba practică;
• 24.03.2022, ora 18:00 – interviu

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
1) Pentru postul cu 0,5 normă secretar, gradul I, studii superioare:
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniu științelor economice;
• cunostinte de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, poștă electronică;
• vechime în specialitatea studiilor necesare postului: minim 5 ani.
2) Pentru postul cu 0,5 normă administrator financiar, gradul I, studii superioare:
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniu științelor economice;
• cunostinte de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, poștă electronică;
• vechime în specialitatea studiilor necesare postului: minim 5 ani.

Concursul va consta în patru probe respectiv: 1) selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare; 2) proba scrisă; 3) proba practică și 4)interviu.

Acesta se va desfășura la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr. 25, loc. Balș, jud. Olt, conform următorului grafic:

Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor: – 25.02.2022.

Transmiterea spre publicare a anunțului de concurs în M.Of. al României, partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație, precum și publicarea pe site-ul instituției (www.ltpetrepandrea.ro) și afișarea lui la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș: – 28.02.2022.

Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 11.03.2022 ora 1400.

Selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare de către comisia de concurs: 14.03.2022.

Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare: – 14.03.2022, ora 1200.

Depunerea, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere: –14.03.2022 în intervalul orar 1300-1600

Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere: – 15.03.2022, ora 1200.

 

Pentru postul cu 0,5 normă secretar, gradul I, studii superioare:

 • Proba scrisă:03.2022, începând cu ora 900.

Afișarea rezultatelor la proba scrisă:22.03.2022, ora 1600.

Depunerea contestațiilor față de rezultatele la proba scrisă:23.03.2022, în intervalul orar 0800-1200.

Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă:23.03.2022, ora 1600.

 • Proba practică:03.2022 începând cu ora 900

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice: – 24.03.2022, ora 1100

 • Interviul:03.2022, începând cu ora 1200, conform planului de interviu ce va fi stabilit de comisia de concurs

Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: – 25.03.2022, ora 1600

 Pentru postul cu 0,5 normă administrator financiar, gradul I, studii superioare:

 • Proba scrisă:03.2022, începând cu ora 1400.

Afișarea rezultatelor la proba scrisă:22.03.2022, ora 1800.

Depunerea contestațiilor față de rezultatele la proba scrisă:23.03.2022, în intervalul orar 0800-1200.

Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă:23.03.2022, ora 1600.

 • Proba practică:03.2022 începând cu ora 1400

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice: – 24.03.2022, ora 1600

 • Interviul:03.2022, începând cu ora 1800, conform planului de interviu ce va fi stabilit de comisia de concurs

Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: – 25.03.2022, ora 1600

  Depunerea contestațiilor față de rezultatele la interviu și proba practică: – 28.03.2022, în intervalul orar 800-1200.

Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la proba practică și la interviu, precum și a rezultatelor finale ale concursului: – 28.03.2022, ora 1600.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, alte documente care atestă vechimea în muncă, în meserie și în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae semnat și datat pe fiecare pagină.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Candidații pot depune o declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale. În cazul în care este candidatul este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, alte documente care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Potenţialii candidaţi pot obţine informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs, respectiv doamna Pîrlea Anca, informatician, la numărul de telefon +40745115333, de luni până vineri, între orele 0900-1600.

Bibliografia, tematica și fișa postului se găsesc atașate la anunț.

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up