A N U N Ț

Liceul Teoretic „Petre Pandrea” cu sediul în orașul Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.25, jud. Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractuale vacante, conform H.G.R. nr.286/23.03.2011:

 •  1 (unu) secretar șef, gradul I, studii superioare
 •  1 (unu) laborant , debutant, studii superioare

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011 , cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Secretar șef, gradul I, studii superioare:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • cunostinte de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
  • cunoștințe privind încadrarea personalului;
  • cunoștințe privind întocmirea și încadrarea corespondenței oficiale;
  • noțiuni de comunicare în relațiile publice;
  • vechime în specialitate (domeniile: resurse umane, asistent manager, administrație publică, secretariat) : minim 5 ani.
 • Laborant , debutant, studii superioare:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile tehnic, științe sau să dovedească cu foaia matricolă studierea unor discipline din domeniul tehnic sau științe;
  • cunostinte de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet, platforma G-Suite for education;
  • vechime în specialitate studiilor: 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28.04.2021, ora 16:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12.05.2021, ora 09.00 –  proba scrisă;
 • 14.05.2021, ora 09.00 – proba practică
 • 14.05.2021, ora 12.00 – interviu

Concursul va consta în patru probe respectiv: 1) selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare; 2) proba scrisă și 3) proba practică și 4)interviu.

Acesta se va desfășura la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr. 25, loc. Balș, jud. Olt, conform următorului grafic:

Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor: – 14.04.2021.

Transmiterea spre publicare a anunțului de concurs în M.Of. al României, partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație, precum și publicarea pe site-ul instituției (www.ltpetrepandrea.ro) și afișarea lui la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș: – 16.04.2021.

Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 28.04.2021, ora 16.

Selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare de către comisia de concurs: 29.04.2021.

Afișarea rezultatelor la selecția dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare: – 29.04.2021, ora 12:00.

Depunerea, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a contestațiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere: –29.04.2021 în intervalul orar 13:00-16:00.

Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere: – 05.05.2021, ora 1200.

 •  Proba scrisă: – 12.05.2021, începând cu ora 900.

Afișarea rezultatelor la proba scrisă: – 12.05.2021, ora 1600.

Depunerea contestațiilor față de rezultatele la proba scrisă: – 13.05.2021, în intervalul orar 0800-1200.

Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă: – 13.05.2021, ora 1600.

 • Proba practică:14.05.2021, începând cu ora 900

Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei practice: – 14.05.2021, ora 1100

 • Interviul:14.05.2021, începând cu ora 1200, conform planului de interviu ce va fi stabilit de comisia de concurs

Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: – 14.05.2021, ora 1600

 Depunerea contestațiilor față de rezultatele la interviu și proba practică: – 17.05.2021, în intervalul orar 800-1200.

Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor la proba practică și la interviu, precum și a rezultatelor finale ale concursului: – 17.05.2021, ora 1600.

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, alte documente care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae semnat și datat pe fiecare pagină.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, alte documente care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Tematica, bibliografia de concurs, fișele postului, condițiile de participare şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se publică pe site-ul www.ltpetrepandrea.ro și se afişează la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș.

Potenţialii candidaţi pot obţine informaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs, respectiv doamna Pîrlea Anca, informatician, la numărul de telefon +40745115333, de luni până vineri, între orele 0900-1600.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT

SECRETAR ȘEF

 1. Legea 1/2011 Legea educatiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare– secțiunea invatamant preuniversitar
 2. OMENCS nr. 5079/2016-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 3. OMEN nr.3027/2018- pentru modificarea și completarea Anexei –Regulament – cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la OMENCS nr. 5079/2016.
 4. Legea 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 5. G. 250/1992 actualizată , privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică , din regiile autonome ce specific deosebit şi din unităţile bugetare (concediile de odihnă ale personalului din învăţământul preuniversitar)
 6. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 –Legea educaţiei naţionale, aprobate cu ordinul 5559/07.10.2011(concediul de odihnă al personalului didactic din învăţământul preuniversitar)
 7. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999
 8. Legea 53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 10. Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996 , republicată.
 11. OMENCS 4742/2016- pentru aprobarea Statutului elevului
 12. HG 286/2011 de aprobare a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
 13. HG 1027/2014 pentru modificarea ţi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
 14. Ordinul 3844/2016 – pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii şi a documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar actualizat prin Ordinul Ministerului Educatiei nr.3563 /2021
 15. HG 1488/2004- privind aprobarea criteriilor „Bani de liceu”
 16. HG 1294/2004- acordarea ajutorului financiar „Euro 200”
 17. Ordinul 5576/2011- privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar
 18. Ordinul 3470/07.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.
 19. HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor
 20. OMEN nr. 5485/2017 prin care este aprobata Metodologia-Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019
 21. OMEN 4619/2014 Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
 22. Ordin 3160/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 4619/2014
 23. Legea 677/2001 (actualizată) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date actualizată.

TEMATICA

PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT DE SECRETAR ŞEF

 1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar
 2. Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar
 3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar
 4. Actele de studii- tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare
 5. Duplicate ale actelor de studii
 6. Documentele şcolare
 7. Acordarea burselor şcolare, Euro 200, şi a altor ajutoare sociale pentru elevi
 8. Arhivarea şi circuitul documentelor
 9. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR
 10. Întocmire diverse documente şi statistici, creare baza de date elevi, folosind pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Power Point, Outlook), servicii postă electronică.

BIBLIOGRAFIE 

PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT

LABORANT

 1. Legea Educației Naționale Nr. 1/2011 — cu modificările și completările ulterioare;
 2. ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 3. Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Nome N.T.S. P.S.I. – Legea nr.319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Programa manualelor în vigoare pentru disciplinele chimie și fizică — clasele IX— XII;

TEMATICĂ

PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT

LABORANT

 1. Aparate, ustensile de laborator utilizate în laboratorul de chimie și fizică;
 2. Experimentul de laborator la chimie și fizică — activități practice;
 3. Rolul laborantului în pregătirea experimentelor;
 4. Prevenirea accidentelor în laboratorul de chimie și fizică;
 5. Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratorului de chimie și fizică pentru activități didactice.

 

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up