ANUNȚ

Liceul Teoretic „Petre Pandrea” cu sediul în orașul Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.25, jud. Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractuale vacante, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului: executie
 2. Denumirea postului: 1 (unu) post îngrijitor curățenie, gradul I, studii generale

-post vacant pe perioadă nedeterminată

 1. Gradul/Treapta profesională: I studii G
 2. Scopul principal al postului: conform fișei postului
 3. Numărul de posturi: -1 post cu normă întreagă,

 B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

 C.) Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate: Generale, 10 clase absolvite, atestate cu diploma/certificat/ adeverință de absolvire
 2. Abilități, calități și aptitudini necesare: relaționare, comunicare, muncă în echipă;
 3. Vechime: 3 ani.
 4. Disponibilitate la program de lucru flexibil/prelungit

D.) Dosarele de concurs se depun la sediul Liceului Teoretic „Petre Pandrea” Balș, str. Nicolae Bălcescu, nr.25, jud. Olt, compartimentul secretariat,

tel.0249450162, persoana de contact  Bănică Cristina, email: secretariat@ltpetrepandrea.ro

E.) Bibliografie şi tematică

Bibliografie:

 1. Noțiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate
 2. Legea 319 din 2006 Legea securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificări și completări ulterioare, Cap. IV. – Obligatiile lucratorilor
 3. Ordinul Nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor
 1. Legea 53/2003 actualizat – codul muncii – răspunderea disciplinară art 247-art. 252
 2. Curățenia și dezinfecția
 3. Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 4. ROFUIP 2022

Tematică:

– Legea nr. 98/1994 –Legea privind stabilirea și sancționarea contravenților la normele de igienă și sănătate publică;

– Hotărârea nr. 924/11.08.2005

– Legea 319 din 2006 Legea securității și sănătății în muncă

–  ORDIN nr. 536/23.06.1997 privind aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației

– Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

F.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor 10.10.2023, ora 1400, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 12.10.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 12.10.2023, ora 12:00, la sediul instituției;

– depunerea contestatiiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor – 13.10.2023 intre orele 9:00 – 12:00

– comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse fata de rezultatul selectiei dosarelor – 13.10.2023 ora 14:00

– proba scrisă în data de 17.10.2023, ora 9:00, la sediul instituției;

– proba practică în data de 17.10.2023, ora 12:00, la sediul instituției

– proba de interviu în data de 17.10.2023.2023, ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor: 18.10.2023, ora 10:00, la sediul instituției

– depunerea contestatiilor: 18.10.2023, orele 10.00 – 13.00, la sediul instituției

– comunicarea rezultatelor contestatiilor: 18.10.2023, ora 15.00

– afisarea rezultatelor  finale: 19.10.2023, ora 10:00

Tipul probelor de concurs:

proba scrisă, proba practică și interviu

 

Daca v-a placut acest articol trimiteti-l mai departe:
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Tumblr
Tumblr
0Pin on Pinterest
Pinterest
0
Scroll Up